Политика за поверителност

Този уебсайт събира някои лични данни от потребителите.

Настоящият документ може да бъде разпечатан за сведение като се използва команда „print“ от настройките на всеки браузър.

Последна актуализация: 01/02/2021


Собственик и администратор на данните

AquaSource Algae Group Ltd, 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland

Имейл за контакт със собственика: privacy@aquasource.net


Видове на събираните данни

Някои от видовете лични данни, събирани от уебсайта, от него самия и чрез трети страни, са: бисквитки, данни за ползване, имейл адрес, собствено име, фамилно име, държава, различни видове данни.

Пълни подробности относно всеки тип събирани лични данни, са посочени в съответните раздели на настоящата Политика за поверителност или в конкретни текстове, показвани на екрана преди събирането на данните.

Личните данни могат свободно да бъдат предоставяни от потребителя или в случай на данни за потреблението, да бъдат събирани автоматично, когато се използва този уебсайт.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от този уебсайт, са задължителни и непредоставянето им може да направи невъзможно уебсайтът да предложи услугите в него. В случаите, когато на уебсайта е посочено изрично, че някои от данните не са задължителни, потребителите имат свободата да не предоставят тези данни, без последствия относно наличието или функционалностите на услугата..

Потребителите, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат със собственика.

Всяко ползване на бисквитки – или други проследяващи инструменти – от този уебсайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този уебсайт, са за целите на предоставянето на поисканата от потребителя услуга, наред с всички други цели, посочени в настоящия документ и в Политиката относно бисквитките, ако има такава.

Потребителите носят отговорност за всички получени от трета страна лични данни, публикувани или споделени през този уебсайт и заявяват, че имат съгласието на въпросната трета страна да предоставят данните на собственика.


Начин и място на обработване на данните

Начини на обработване

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност за предотвратяване неоторизиран достъп, разпространение, модифициране или неоторизирано унищожаване на данните.

Обработването на данните става посредством използване на компютри и/или активирани от ИТ инструменти при спазване на организационните процедури и способи, стриктно свързани с посочените цели. Освен собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени отговорни лица, занимаващи се с експлоатацията на този уебсайт /администрация, продажби, маркетинг, юрисконсулт, системна администрация/ или външни страни /като например трети страни – доставчици на техническо обслужване, куриери, доставчици на хостинг, ИТ фирми, комуникационни агенции/, които - ако е необходимо - са определени за администратори на данни от собственика във всеки един момент.

Правно основание за обработването

Собственикът има право да обработва лични данни, свързани с потребителите, ако е налице едно от следните условия:

 • Потребителите са дали своето съгласие за една или повече конкретни цели. Забележка: в някои правни системи собственикът може да има право да обработва лични данни докато потребителят не направи отказ от участие (“opt-out”), без да трябва да разчита на съгласие или някое друго от посочените по-долу правни основания. Това обаче не се отнася за случаите, в които обработката на личните данни се урежда от разпоредбите на европейското законодателство за защита на лични данни;
 • Предоставянето на данни е необходимо за изпълнението на договор с потребителя и/или на негови задължения, предхождащи сключването на договор;
 • Обработването се налага с оглед изпълнение на законови изисквания, обект на които е собственикът;
 • Обработването е свързано със задача, изпълнявана в интерес на обществото или при упражняване на официални правомощия, дадени на собственика;
 • Обработването е необходимо за целите на законните интереси на собственика или на някоя трета страна.

Във всеки случай, собственикът с удоволствие ще съдейства за разясняване на конкретното правно основание, приложимо спрямо обработването, и по-конкретно дали разпоредбата за личните данни е изискване по закон или по договор, или пък е условие за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в работните помещения на собственика, както и на всякакви други места, на които се намират страните, участващи в обработването.

В зависимост от местоположението на потребителя, преносът на данни може да включва пренасяне на данните на потребителя в държава, различна от неговата. За да разберат повече за мястото на обработка на така пренесени данни, потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработването на лични данни.

Също така потребителите имат право да разберат какво е правното основание за преноса на данни в страна извън Европейския съюз или до международна организация по силата на международното право или създадена между две или повече държави, като например ООН, както и за мерките за сигурност, предвидени от собственика за опазване на неговите данни.

Ако възникне такъв пренос, потребителите могат да научат повече от съответните раздели на настоящия документ или да отправят запитване до собственика, използвайки информацията, посочена в раздела за контакти.

Период на съхранение

Личните данни следва да се обработват и съхраняват за периода, изискван за целите, за които са събрани

Следователно:

 • Лични данни, събирани за целите, свързани с изпълнение на договор между собственика и потребителя, следва да се съхраняват до цялостното изпълнение на този договор.
 • Лични данни, събирани за целите на законния интерес на собственика, следва да се съхраняват за срок, необходим за изпълнението на тези цели. Потребителите могат да получат конкретна информация за законния интерес на собственика в съответните раздели на настоящия документ или като се свържат със собственика.

Собственикът може да има право да съхранява лични данни за по-дълъг период в случаите, когато потребителят е дал съгласие за такова обработване, докато съгласието не бъде оттеглено. Освен това собственикът може да е длъжен да съхранява лични данни за по-дълъг период, когато това е необходимо за целите на изпълнение на негово законово задължение или по заповед на държавен орган.

Когато периодът на съхранение изтече, личните данни се изтриват. По тази причина правото на достъп, правото на изтриване, правото на поправки и правото на преносимост на данните не могат да бъдат упражнявани след изтичане на периода за съхранение.


Цели на обработване

Данните, касаещи потребителя, се събират с оглед собственикът да може да предоставя услугата, да спазва своите задължения по закон, да отговаря на заявки за изпълнение, да защитава своите права и интереси (или тези на своите потребители или трети страни), да установява зловредни или измамни действия, както и за следното: аналитика, хостинг и бекенд инфраструктура, управление на договорите и изпращане на съобщения, мониторинг на инфраструктурата, управление на заявките за съдействие и контакти, бета тестване, осъществяване контакт с потребителя, пренос на данни извън ЕС, показване на съдържание от външни платформи, обработка на плащания, управление събирането на данни и онлайн анкети, както и оптимизация и разпределение на трафика.

Конкретна информация относно личните данни, използвани за отделните цели, потребителят може да намери в раздел „Подробна информация относно обработката на лични данни“.


Подробна информация относно обработката на лични данни

Лични данни се събират за следните цели и при използване на следните услуги:

Аналитика

Услугите, съдържащи се в настоящия раздел, дават възможност на собственика да следи и анализира уеб-трафика и може да се използва за проследяване поведението на потребителя.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics е услуга за анализ на мрежата, предоставяна от Google LLC (“Google”). Google използва събраните данни за проследяване и обследване използването на този уебсайт, за изготвяне на отчети за дейностите му и споделянето им с други услуги на Google.
Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от своята рекламна мрежа.

Обработвани лични данни: бисквитки, данни за потребление.

Място на обработка: Съединените щати – Политика на поверителност – отказ от участие /„Opt Out“/.

Бета тестване

Този тип услуга дава възможност да се управлява достъпът на потребителя до този уебсайт или части от него за целите на тестване на определен аспект от цялото приложение. Доставчикът на услугата може автоматично да събира данни, свързани със сривове и статистика по отношение използването на този уебсайт от потребителя в лично идентифицируем формат.

Usersnap

https://usersnap.com/privacy-policy

Осъществяване контакт с потребителя

Формуляр за контакт (този уебсайт)

С попълване на своите данни във формуляра за контакт, потребителят дава право на този уебсайт да използва тези данни при даване на отговор на запитвания за информация, за ценови оферти или други заявки, посочени в бланката на формуляра.

Обработвани лични данни: имейл адрес; собствено име; фамилно име.

Пренос на данни извън ЕС

Собственикът има право да пренася лични данни, събрани в рамките на ЕС, на трети държави (т.е. всяка държава извън ЕС) единствено на конкретно законово основание. Всеки такъв пренос на данни се обосновава с едно от посочените по-долу правни основания.
Потребителите могат да отправят запитване към собственика кое правно основание се отнася за коя услуга конкретно.

Пренос на данни към държави, гарантиращи европейски стандарти (този уебсайт)

Ако това представлява правното основание, преносът на лични данни от ЕС към трети държави се извършва съгласно решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на личните данни.
Европейската комисия взема такива решения за адекватна защита на лични данни за конкретни държави, когато счете, че съответната държава притежава и прилага стандарти за защита на личните данни, сравними с предвидените в законодателството за защита на лични данни в ЕС. Потребителите могат да намерят актуален списък на всички взети решения за адекватност на сайта на Европейската комисия.

Обработвани лични данни: различни видове данни.

Показване съдържание от външни платформи

Този вид услуга позволява да се разглежда съдържание от външни платформи директно в страниците на този уебсайт и да се взаимодейства с него.
Този вид услуга може да продължава да събира данни за уеб трафика за страниците, на които е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts е услуга за визуализация на шрифтове, предоставена от Google LLC, позволяваща на този уебсайт да използва подобно съдържание на страниците си.

Обработени лични данни: данни за потребление; различни видове данни, както е уточнено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност..

Обработване на плащания

Освен ако не е посочено друго, уебсайтът обработва всякакви плащания с кредитна карта, банков превод или други способи чрез външни доставчици на разплащателни услуги. По принцип и освен ако не е упоменато друго, от потребителите се изисква да предоставят данните си за плащане и лична информация директно на тези доставчици на разплащателни услуги. Този уебсайт не участва в събирането и обработването на подобна информация. Вместо това, той само получава известие от съответния доставчик на разплащателни услуги дали плащането е извършено успешно.

Sage Pay (Sage Pay Europe Limited)

Sage Pay е разплащателна услуга, предоставена от Sage Pay Europe Limited.

Обработвани лични данни: различни видове данни, както е уточнено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: Обединеното кралство – Политика за поверителност.

ePay.bg

https://www.epay.bg/v3main/front/declaration

Хостинг и бекенд инфраструктура

Този вид услуга има за цел да хоства данни и файлове, позволяващи на този уебсайт да работи и да бъде разпространяван, както и да предоставя готова инфраструктура за работа на определени аспекти или части от този уебсайт.

Някои от услугите, изброени по-долу, ако е приложимо, може да работят чрез географски разпределени сървъри, което усложнява определянето на конкретното място, където се съхраняват личните данни.

Microsoft Azure (Microsoft Corporation)

Microsoft Azure е хостинг услуга, предоставена от Microsoft Corporation.

Обработвани лични данни: различни видове данни, както е уточнено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS) е услуга за хостинг и бекенд, предоставена от Amazon Web Services, Inc.

Обработвани лични данни: различни видове данни, както е уточнено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Immedion

Immedion, LLC
https://www.immedion.com/about/acceptable-use-policy

Мониторинг на инфраструктурата

Този вид услуга позволява на уебсайта да следи ползването и поведението на компонентите му, с цел подобряване на производителността, функционирането, поддръжката и отстраняването на неизправности. Какви лични данни се обработват зависи от характеристиките и начините на приложение на тези услуги, чиято функция е да филтрира дейностите на този уебсайт.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom е услуга за мониторинг, предоставена от Pingdom AB..

Обработвани лични данни: бисквитки, данни за ползване.

Място на обработване: Швеция – Политика за поверителност.

Управление на контакти и изпращане на съобщения

Този вид услуга позволява да се управлява база данни от имейл контакти, телефонни номера или всякакви други данни за връзка за общуване с потребителя. Тези услуги може да събират и данни относно датата и часа на преглеждане на съобщението от потребителя, както и кога потребителят е взаимодействал с него, например натиснал на линкове, включени в съобщението.

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid е услуга за управление на имейл адрес и изпращане на съобщения, предоставена от Sendgrid Inc.

Обработвани лични данни: държава, имейл адрес, собствено име, фамилно име, данни за ползване.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp е услуга за управление на имейл адрес и изпращане на съобщения, предоставена от The Rocket Science Group LLC.

Обработвани лични данни: държава, имейл адрес, собствено име, фамилно име, данни за ползване, различни видове данни.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Управление на събирането на данни и онлайн проучвания

Този вид услуга позволява на уебсайта да управлява създаването, изпращането, администрирането, разпространяването и анализирането на онлайн формуляри и проучвания, с цел събиране, запазване и повторно употребяване на данни от всички отговарящи потребители.
Събраните лични данни зависят от исканата и предоставена от потребителите информация в съответния онлайн формуляр.

Тези услуги може да са интегрирани с широк спектър услуги, предоставяни от трети страни, с цел позволяване на собственика да предприема последващи действия с обработените данни – например управление на контакти, изпращане на съобщения, аналитика, реклами и обработване на плащания.

SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC)

SurveyMonkey е платформа за създаване на проучвания и събиране на данни, предоставена от SurveyMonkey Europe UC.

Обработвани лични данни: държава, собствено име, фамилно име.

Място на обработване: ЕС – Политика за поверителност.

Управление на заявки за поддръжка и контакт

Този вид услуга позволява на уебсайта да управлява заявки за поддръжка и контакт, получени по имейл или по друг начин, например през формуляра за контакт. Обработените лични данни зависят от информацията, предоставена от потребителя в съобщенията и използвания метод за комуникация (например имейл адрес).

Usersnap

https://usersnap.com/privacy-policy

Formstack

https://www.formstack.com/privacy

Независими дистрибутори на Аквасорс

Вашите данни за контакт, включително имена, имейл адрес и телефонен номер, се споделят с настоящия дистрибутор над Вас. Това е човекът, който първи Ви е включил в Аквасорс или съответния човек над тях, ако те прекратят дистрибуторството си с нас.

Оптимизиране и разпределение на трафика

Този вид услуга позволява на този уебсайт да разпространява съдържанието, използвайки сървъри, намиращи се в различни държави и да оптимизира работата им.
Кои лични данни се обработват зависи от характеристиките и начина, по който тези услуги се прилагат. Функцията им е да филтрират комуникациите между този уебсайт и браузъра на потребителя.
Предвид широкото разпространение на тази система е трудно да се определят локациите, към които се предава съдържанието, което може да има лична информация на потребителя.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare е услуга за оптимизиране и разпределение на трафика, предоставена от Cloudflare Inc.
Начинът на интегриране на Cloudflare означава, че тя филтрира целия трафик през този уебсайт, тоест комуникацията между уебсайта и браузъра на потребителя, същевременно позволявайки събирането на аналитични данни от този уебсайт.

Обработвани лични данни: бисквитки, различни видове данни, уточнени в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Space


Допълнителна информация за лични данни

Продажба на стоки и услуги онлайн

Събраните лични данни се използват с цел предоставяне услуги или продажба на стоки на потребителя, включително разплащане и възможна доставка.
Личните данни, събирани за извършване на плащане, може да включват кредитна карта, банкова сметка, използвана за превода, или други предвидени методи на плащане. Видът данни, събирани от този уебсайт, зависи от използваната система за разплащания.

Space


Права на потребителите

Потребителите могат да упражнят определени права по отношение данните, обработвани от собственика.

По-конкретно, потребителите имат правото на следното:

 • Да оттеглят съгласието си във всеки момент. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработване на личните им данни.
 • Да откажат обработване на данните си. Потребителите имат право да откажат обработване на данните си, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Повече подробности ще намерите в текста по темата по-долу.
 • Да получат достъп до данните си. Потребителите имат правото да научат дали данни се обработват от собственика, да получат информация относно конкретни аспекти от обработването и да получат копие от данните, които се обработват.
 • Да проверят и искат коригиране. Потребителите имат правото да проверят точността на данните си и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Да ограничат обработването на данните си. Потребителите имат правото, при определени условия, да ограничат обработването на данните си. В този случай, собственикът няма да обработва данните им за никакви други цели освен съхраняване.
 • Да бъдат изтрити или премахнати по друг начин личните им данни. Потребителите имат правото, при определени условия, да поискат от собственика да изтрие данните им.
 • Да получат данните си и да ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат правото да получат данните си в структуриран, широко разпространен и машинно четим формат и, ако е възможно технически, те да бъдат прехвърлени към друг администратор без никакви пречки. Настоящата клауза е приложима, ако данните се обработват по автоматизиран начин и ако обработването се извършва на основание съгласието на потребителя, договор, по който потребителят е страна или като част от негови задължения, предхождащи сключване на договор.
 • Да подадат оплакване. Потребителите имат правото да предявят иск пред компетентния орган за защита на личните данни.

Подробности относно правото на отказ от обработване

Когато личните данни се обработват в обществен интерес, в изпълнение на официални правомощия на собственика или за целите на легитимни интереси, потърсени от собственика, потребителят може да откаже такова обработване, позовавайки се на основание, свързано с конкретната ситуация, с цел обосноваване на отказа.

Въпреки това, потребителите следва да знаят, че ако личните им данни се използват за целите на директния маркетинг, могат да откажат това обработване във всеки момент без да се позовават на каквото и да било. За да научите дали собственикът обработва личните им данни за целите на директния маркетинг, потребителите могат да потърсят съответните раздели в настоящия документ.

Как да упражните тези права>

Всякакви заявки за упражняване на тези права могат да бъдат насочени към собственика на данните му за контакт, предоставени в настоящия документ. Тези заявки могат да бъдат направени безплатно, като отговор от собственика ще бъде получен възможно най-скоро и винаги в рамките на един месец.


Политика за бисквитки

Настоящият документ информира потребителите относно технологиите, помагащи на уебсайта да постига целите, описани по-долу. Такива технологии позволяват на собственика да получи достъп до и да съхранява информация (например използвайки бисквитка) или да използва ресурсите (например изпълнение на скрипт) на устройство на потребителя, докато взаимодейства с този уебсайт.

С цел улеснение, всички подобни технологии се определят като „тракери“ в настоящия документ – освен ако не съществува причина да бъдат диференцирани.

Например, бисквитките могат да се използват и на уеб, и на мобилни браузъри, но би било неточно да се говори за бисквитки в контекста на мобилни приложения, тъй като те са тракер за браузъри. За тази цел, в настоящия документ, терминът „бисквитка“ се използва единствено, когато се има предвид конкретно този вид тракер.

Някои от целите, за които се използват тракери, може да изискват и съгласието на потребителя. Когато се даде съгласие, то може да бъде оттеглено по желание във всеки момент, следвайки инструкциите, предоставени в настоящия документ.

Този уебсайт използва тракери, управлявани пряко от собственика (т. нар. „тракери на първа страна“) и тракери, позволяващи услугите, предоставяни от трети страни (т. нар. „тракери на трети страни“). Освен ако не е посочено друго в настоящия документ, третите страни-доставчици могат да имат достъп до тракерите, управлявани от тях.

Сроковете на валидност и на изтичане на бисквитките и други подобни тракери може да варират, в зависимост от продължителността, определена от собственика или съответния доставчик. Някои от тях изтичат със затваряне на сесията на потребителя.

В допълнение към уточненото в описанията във всяка от категориите по-долу, потребителите могат да намерят по-конкретна и актуализирана информация относно продължителността, както и всяка друга релевантна информация – като наличието на други тракери – на посочените линкове към политиките за поверителност на съответните трети страни-доставчици или като се свържат със собственика.

Дейности, стриктно необходими за експлоатацията на този уебсайт и предоставянето на услугата

Този уебсайт използва т. нар. „технически бисквитки“ и други подобни тракери, за да извършва дейностите, стриктно необходими за експлоатацията му или предоставянето на услугата.

Тракери на трети страни

Мониторинг на инфраструктурата

Този вид услуга позволява на уебсайта да следи ползването и поведението на компонентите му, с цел подобряване на производителността, функционирането, поддръжката и отстраняването на неизправности.
Какви лични данни се обработват зависи от характеристиките и начините на приложение на тези услуги, чиято функция е да филтрира дейностите на този уебсайт.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom е услуга за мониторинг, предоставена от Pingdom AB.

Обработвани лични данни: бисквитки, данни за ползване.

Място на обработване: Швеция – Политика за поверителност.

Оптимизиране и разпределение на трафика

Този вид услуга позволява на този уебсайт да разпространява съдържанието, използвайки сървъри, намиращи се в различни държави и да оптимизира представянето им.
Кои лични данни се обработват зависи от характеристиките и начина, по който тези услуги се прилагат. Функцията им е да филтрират комуникациите между този уебсайт и браузъра на потребителя.
Предвид широкото разпространение на тази система е трудно да се определят локациите, към които се предава съдържанието, което може да има лична информация на потребителя.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare е услуга за оптимизиране и разпределение на трафика, предоставена от Cloudflare Inc.
Начинът на интегриране на Cloudflare означава, че тя филтрира целия трафик през този уебсайт, тоест комуникацията между уебсайта и браузъра на потребителя, същевременно позволявайки събирането на аналитични данни от този уебсайт.

Обработвани лични данни: бисквитки и различни видове данни, уточнени в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработване: САЩ – Политика за поверителност.

Други действия, включващи използване на тракери

Основни взаимодействия и функционалности

Този уебсайт използва тракери за осъществяване на основни взаимодействия и функционалности, като позволява на потребителите достъп до избрани аспекти на услугата и улеснява комуникацията на потребителя със собственика.

Управление на заявки за подкрепа и контакт

Този тип услуга позволява този уебсайт да управлява заявки за подкрепа и контакт, получени по имейл или по друг начин, като например формуляр за контакт.
Обработваните лични данни зависят от информацията, предоставена от потребителя в съобщенията и използваните начини за комуникация /напр. имейл адрес/.

Usersnap

https://usersnap.com/privacy-policy

Formstack

https://www.formstack.com/privacy

Измерване

Този уебсайт използва тракери за измерване на трафика и анализиране на поведението на потребителите с цел подобряване на услугата.

Аналитика

Услугите, съдържащи се в този раздел дават възможност на собственика да следи и анализира уеб трафика и може да се използват за проследяване поведението на потребителя.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics е услуга за анализ на мрежата, предоставяна от Google LLC (“Google”). Google използва събраните данни за проследяване и обследване използването на този уебсайт, за изготвяне на отчети за дейностите му и споделянето им с други услуги на Google.
Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от своята рекламна мрежа.

Обработвани лични данни: бисквитки, данни за потребление.

Място на обработка: Съединените щати – Политика на поверителност – отказ от участие /„Opt Out“/ .

Бета тестване

Този тип услуга дава възможност да се управлява достъпа на потребителя до този уебсайт или части от него за целите на тестване на определен аспект от цялото приложение.
Доставчикът на услугата може автоматично да събира данни, свързани със сривове и статистика, свързана с използването на този уебсайт от потребителя в лично идентифицируем формат.

Usersnap

https://usersnap.com/privacy-policy

Как да управляваме предпочитанията и да даваме или оттегляме съгласието си

Съществуват различни начини да се управляват свързаните с тракери предпочитания и да се дава и оттегля съгласие, когато е необходимо:

Потребителите могат да управляват свързаните с тракери предпочитания директно от настройките на своето устройство например като предотвратят употребата или съхранението на тракери.

Наред с това, когато употребата на тракери става на базата на съгласие, потребителите могат да дадат или оттеглят това съгласие като настроят предпочитанията си в съобщението за бисквитките или като актуализират тези предпочитания съответно през уиджета за съгласие-предпочитания, ако има такъв.

Възможно е посредством характеристиките на съответния браузър или устройство да бъдат изтрити вече запазени тракери, включително и онези, използвани за запаметяване на първоначалното съгласие на потребителя.

Други тракери в локалната памет на браузъра могат да бъдат премахнати като се изтрие историята на браузъра.

Що се отнася до тракери на трети страни, потребителите могат да управляват предпочитанията си и да оттеглят съгласието си от свързания с тях линк за отказ от участие /„Opt Out“/ - където има такъв – като използват начините, посочени в политиката за поверителност на третата страна или като се свържат с тази трета страна.

Локализиране настройките на тракера

Потребителите например могат да намерят информация за това как да управляват бисквитки в най-често използваните браузъри на следните адреси:

Потребителите могат да управляват определени категории тракери, използвани в мобилните приложения, също като направят отказ от участие посредством настройките на съответното устройство, като например настройките за реклами за мобилни устройства или настройките за проследяване като цяло /потребителите могат да отворят настройките на устройството, да разгледат и потърсят съответната настройка/.

Собственик и администратор на данните

AquaSource Algae Group Ltd, 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland

Имейл за контакт със собственика: privacy@aquasource.net

Тъй като използването на тракери на трети страни чрез този уебсайт не може да бъде изцяло контролирано от собственика, всякакъв вид конкретни препратки към тракери на трети страни следва да се считат за ориентировъчни. За да се получи пълна информация, молим потребителите да проверят политиките за поверителност на съответните услуги на трети страни, посочени в настоящия документ.

Предвид обективната сложност около технологиите за проследяване, съветваме потребителите да се обръщат към собственика в случай, че желаят да получат повече информация относно използването на такива технологии от този уебсайт.


Допълнителна информация за събирането и обработката на лични данни

Правни действия

Личните данни на потребителите могат да бъдат използвани за правни цели от собственика в съда или на етапите, водещи към възможни правни действия, предприемани поради неподходящо използване на настоящия уебсайт или свързаните с него услуги.
Потребителят декларира, че е запознат, че от собственика може да бъде задължен да разкрие лични данни при поискване от държавните власти.

Допълнителна информация относно личните данни на потребителя

Наред с информацията, съдържаща се в настоящата политика за поверителност, при поискване този уебсайт може да предоставя на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на лични данни.

Влизания в системата и поддръжка

За целите на експлоатация и поддръжка, този уебсайт и всяка услуга от трета страна могат да събират файлове, които отчитат взаимодействие с този уебсайт /влизания в системата/, или използване на други лични данни /като например IP адрес/ за тази цел.

Информация, която не се съдържа в настоящата политика

Още подробности относно събирането и обработката на лични данни могат да бъдат поискани от собственика по всяко време. Моля вижте информацията за контакт в началото на настоящия документ.

Как се обработват заявки „Не проследявай!“ /“Do Not Track”/

Този уебсайт не поддържа заявки „Не проследявай!“.
За да установите дали някои от услугите на трети страни, които използва той, изпълняват такива заявки „Не проследявай!“, моля прочетете техните политики за поверителност.

Промени в настоящата политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в настоящата политика за поверителност по всяко време като уведоми потребителите си на тази страница и може би на този уебсайт и/или – доколкото това е технически или юридически реализуемо – като изпрати уведомление до потребителите на контактите им, които са на разположение на собственика. Силно препоръчваме тази страница да се проверява често и да се следи датата на последните промени, посочена в края й.

В случай, че промените засягат дейностите по обработка, извършвани на базата на съгласието на потребителя, собственикът следва да придобие ново съгласие от страна на потребителя, когато се изисква такова.


Дефиниции и законови препратки

Лични данни /или данни/

Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява да се идентифицира физическо лице или то да стане идентифицируемо.

Данни за потребление

Информацията, която се събира автоматично чрез този уебсайт /или услуги на трети страни, използвани в този уебсайт/, които могат да включват: IP адреси или имена на домейни на компютрите, ползвани от потребителите, които използват този уебсайт, URI /Uniform Resource Identifier/ адреси, час на заявката, метод на изпращане на заявката към сървъра, размера на получения в отговор файл, цифровия код, посочващ статуса на отговора от сървъра /успешно, грешка и пр./, страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвана от потребителя, различни подробности за времето на всяко посещение /напр. времето на престой на всяка страница от приложението/ и подробности относно пътеката на преминаване в приложението със специално посочване на последователността на посетените страници, както и други параметри за операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя/.

Потребител

Лице, използващо този уебсайт, което – ако не е посочено друго – съвпада с титуляра на данните.

Титуляр на данни

Физическото лице, за когото се отнасят личните данни.

Обработващ данните /или супервайзор на данни/

Физическото или юридическо лице, държавно ведомство, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, който е посочен в настоящата политика за поверителност.

Администратор на данни /или собственик/

Физическото или юридическо лице, държавно ведомство, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други лица, определя целите и средствата за обработването на лични данни, включително мерките за сигурност, засягащи експлоатацията и използването на този уебсайт. Освен ако не е посочено друго, администратор на данните е собственикът на този уебсайт.

Този уебсайт /или това приложение/

Начините, по които се събират и обработват личните данни на потребителя.

Услуга

Услугата, предоставяна от този уебсайт, както е описана в съответните условия /ако има такива/ и на този сайт/приложение.

Европейски съюз /или ЕС/

Освен ако не е посочено друго, всички препратки в настоящия документ към Европейския съюз включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Бисквитка

Бисквитките са тракери за проследяване, съставени от малки пакети данни, съхранявани на браузъра на потребителя.

Тракер

Тракерът е индикация за всякакви технологии – напр. бисквитки, уникални идентификатори, уеб-бийкъни, вградени скриптове, е-тагове и пръстови отпечатъци – които позволяват проследяване на потребителите, например чрез достъп или съхраняване на информация на устройството на потребителя.

Правна информация

Настоящата декларация за поверителност е изготвена на базата на разпоредбите на различни законодателства, включително на Чл. 13/14 от Регламент /ЕС/ 2016/679 /Общ регламент относно защитата на данните/

Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този уебсайт, освен ако в този документ не е посочено друго.